กรอกข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564


ผลการสำรวจ

810

เคยรับวัคซีน

478

ยังไม่ได้รับวัคซีน

332

เข็ม 1

413

เข็ม 2

293

เข็ม 3

0

จำนวนการได้รับวัคซีน
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
วิศวกรรมศาสตร์
สะสม (โดส)
+ 478 ราย
220
147
342
709
เข็ม 1
127
89
197
413
เข็ม 2
92
58
143
293
เข็ม 3
1
0
2
3